ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. Nicole Lukášková, Ph.D. se sídlem Sídlištní 18D, 165 00 Praha 6, IČ: 71769722, zapsaná v živ. rejstříku: Městský úřad Praha 6, odbor obecní živn. úřad, č.j. Sp. značka MCP6/0917102018/20131 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ziveorechy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky, stejně jako právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, občanským zákoníkem a taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, cenách zboží včetně daně z přidané hodnoty a nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • online platbou na účet prodávajícího č. 253398010 / 0300, vedený u ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).;
  • bankovním převodem na účet prodávajícího

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bankovního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: jajsem@ziveorechy.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu koupě a peníze převedeny zpět na účet kupujícího. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží prodávající doručuje kupujícímu prostřednictvím Zásilkovny nebo společnosti PPL CZ s.r.o. Doručení zboží zajišťuje prodávající po České republice a Slovensku. Prodávající uvede u každého způsobu dodání zboží náklady na takové dodání. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z následujících možností:

Zásilkovna po České republice: Cena dopravy je 59 Kč. Při objednávce nad 2000 Kč je doprava zdarma.

PPL po České republice: Cena dopravy je 149 Kč. Při objednávce nad 2000 Kč je doprava zdarma.

PPL na Slovensko: Cena dopravy je 345 Kč. Při objednávce nad 2000 Kč je doprava 299 Kč.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy jajsem@ziveorechy.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré spory, které vzniknou z kupní smlouvy nebo se vztahují k jejímu porušení, zrušení nebo neplatnosti, budou smluvními stranami řešeny smírně. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení jakéhokoli sporu, budou tyto spory řešeny obecným soudem dle českého právního řádu. Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících z poskytování služeb je soud místně příslušný dle sídla prodávajícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává veškeré osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General Data Protection Regulation.

Prodávající zpracovává osobní údaje z důvodů stanovených zákonem, na základě oprávněného zájmu prodávajícího, popř. dle samostatně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadává kupující v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu s kupujícím a dále pak následujících 10 let od jeho ukončení.

Na požádání kupujícímu podle možnosti obratem a písemně prodávající oznámí, zda a jaké osobní údaje má o něm zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je prodávající opraví.

Údaje o kupujícím chce prodávající použít k tomu, abych ho mohl informovat o nových článcích na webu https://www.ziveorechy.cz, nových produktech a službách, případně zjistit názor kupujícího na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Odesláním objednávky (případně odesláním formuláře při stahování eBooku zdarma) kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v tomto smyslu. Pokud by nesouhlasil, může to prodávajícímu kdykoliv oznámit, aby mohl údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru může kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Obdobným režimem se řídí zpracování Vašich údajů i fotografií a videí, pokud se zúčastníte marketingových soutěží a napíšete „Souhlasím se zpracováním a uchováním fotografie/videa.“

Údaje bude zpracovávat výlučně prodávající, a neposkytne je žádné třetí osobě s výjimkou pověření třetí osoby jakožto zpracovatele. Kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mail, adresa facebookového profilu) zpracovává prodávající za účelem splnění smlouvy, tj. zaslání dárku. Tyto údaje budou poté uchovávány za účelem možnosti zasílání dalších osobních nabídek. Fotografii či video budeme uchovávat jako doklad řádného splnění podmínek akce a pro účely marketingové prezentace produktů prodávajícího.

Kupující/účastník soutěže má právo kdykoli požádat prodávajícího o sdělení rozsahu a účelu zpracovávání svých osobních údajů, a to dotazem na adresu jajsem@ziveorechy.cz. Stejně tak není dotčeno právo žádat bezplatné předání těchto údajů a dále právo žádat smazání těchto údajů zcela nebo zčásti, pokud další uchovávání není nezbytně nutné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.ziveorechy.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.